Paieška
Neseniai ieškota
Populiarūs paieškos rezultatai
anglu
projektų valdymas
excel
Ieškoti

Svetainėje naudojami slapukai

Mes naudojame slapukus, kad pagerintume Jūsų patirtį šioje svetainėje.

Mokymo paslaugų teikėjams

KURSUOK sistema siekia į vieną vietą suburti geriausius ir pažangiausius mokymo paslaugų teikėjus, galinčius pasiūlyti įvairių sričių ir trukmės kokybiškus mokymus.
background-img

Prioritetai

KURSUOK platformoje laukiame įvairių sričių mokymus organizuojančių teikėjų. Prioritetines Individualių mokymosi paskyrų (IMP) sistemoje teikiamų valstybės finansuojamų mokymosi programų sritis ir prioritetines asmenų grupes tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (žr. aktualią redakciją).

IMP sistemoje teikiamų valstybės finansuojamų mokymosi programų biudžetas iki 2026 m. balandžio mėn.  – 12 mln. Eur. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro pasirašytu įsakymu, 2024 metams mokymų pagal prioritetines sritis finansavimui skirtas 5,4 mln. Eur biudžetas.

Kokius kriterijus turi atitikti besimokantieji?

Prioritetine IMP sistemoje dalyvaujančių asmenų grupe laikomi asmenys, atitinkantys visus šiuos kriterijus:

18–65 m. amžiaus asmenys, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsieniečiai, turintys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį ar patvirtinantį dokumentą.
Užimti asmenys (asmuo yra laikomas užimtu, jeigu jis užsiima bent viena šių užimtumo formų veikla: dirba pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu, yra savarankiškai dirbantis asmuo).
Asmenys, įgiję kvalifikaciją, aukštąjį išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją, ir (arba) užsieniečiai, turintys aukštą profesinę kvalifikaciją liudijančius dokumentus.

Kokios yra prioritetinės finansuojamų mokymosi programų sritys?

1 prioritetinei IMP sistemoje teikiamų valstybės finansuojamų programų sričiai skiriama 50 proc. numatyto finansavimo.

2–8 prioritetinėms IMP sistemoje teikiamų valstybės finansuojamų programų sritims kartu skiriama 50 proc. numatyto finansavimo.

1. Skaitmeninės kompetencijos stiprinimo sritis

Skaitmeninė kompetencija apima patikimą, kritišką ir atsakingą skaitmeninių technologijų naudojimą mokymosi, darbo ir dalyvavimo visuomenės gyvenime tikslais ir jų išmanymą. Ji apima gebėjimą naudotis informacija ir duomenimis, bendravimą ir bendradarbiavimą, gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis, skaitmeninio turinio kūrimą (įskaitant programavimą), saugumą (įskaitant skaitmeninę gerovę ir su kibernetiniu saugumu susijusias kompetencijas), su intelektine nuosavybe susijusius klausimus, problemų sprendimą ir kritinį mąstymą.

2. Matematinės kompetencijos ir gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos kompetencijos stiprinimo sritis

Matematinė kompetencija – gebėjimas vystyti ir taikyti matematinį mąstymą ir įžvalgą sprendžiant įvairias kasdienes problemas. Ugdant gebėjimą gerai skaičiuoti, pabrėžiamas procesas, veikla ir žinios. Matematinė kompetencija skirtingu mastu apima gebėjimą ir norą naudoti matematinius mąstymo ir išraiškos būdus (formules, modelius, konstruktus, diagramas, schemas). Gamtos mokslų kompetencija – gebėjimas ir noras gamtos pasaulį aiškinti naudojantis taikomomis žiniomis ir metodika, įskaitant stebėjimą ir eksperimentavimą, siekiant iškelti klausimus ir daryti įrodymais grindžiamas išvadas. Technologijų ir inžinerijos kompetencijos suvokiamos kaip šių žinių ir metodų taikymas atsižvelgiant į suvoktus žmogaus norus ar poreikius. Gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos kompetencijos apima žmogaus veiklos sukeltų pokyčių suvokimą ir piliečio asmeninę atsakomybę.

3. Verslumo kompetencijos stiprinimo sritis

Verslumo kompetencija – tai gebėjimas imtis veiksmų, iškilus galimybėms ir remiantis idėjomis, ir paversti juos kitiems svarbiomis vertybėmis. Ji grindžiama kūrybiškumu, kritiniu mąstymu ir problemų sprendimu, iniciatyvumu, atkaklumu ir gebėjimu dirbti bendradarbiaujant siekiant planuoti ir valdyti projektus, turinčius kultūrinę, socialinę ar finansinę vertę.

4. Daugiakalbystės kompetencijos stiprinimo sritis

Šia kompetencija apibrėžiamas gebėjimas bendraujant tinkamai ir veiksmingai vartoti įvairias kalbas. Ją ir raštingumą sudarančių įgūdžių aspektai labai panašūs: ji yra grindžiama gebėjimu suprasti, reikšti ir aiškinti sąvokas, mintis, jausmus, faktus ir nuomones tiek žodine, tiek rašto forma (klausant, kalbant, skaitant ir rašant) atitinkamoje visuomenės ir kultūros kontekstų skalėje pagal kiekvieno asmens norus ar poreikius. Kalbų kompetencija apima istorinį aspektą ir tarpkultūrines kompetencijas. Ji priklauso nuo gebėjimo atlikti tarpininko vaidmenį skirtingų kalbų ir medijų atveju, kaip nurodyta Bendroje Europos orientacinėje sistemoje. Atitinkamais atvejais ji gali apimti gimtosios kalbos mokėjimo kompetencijų išlaikymą ir tolesnį plėtojimą, taip pat šalies oficialiosios (valstybinės) kalbos  išmokimą.

5. Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis kompetencijos stiprinimo sritis

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis kompetencija – tai gebėjimas apmąstyti savo elgesį, veiksmingai valdyti laiką ir informaciją, konstruktyviai dirbti su kitais, išlikti atspariam ir valdyti savo mokymąsi ir karjerą. Ji apima gebėjimą įveikti netikrumą ir sudėtingumą, išmokti mokytis, palaikyti savo fizinę ir emocinę gerovę, išlaikyti fizinę ir emocinę sveikatą, gebėti rūpintis sveikata ir gyventi į ateitį orientuotą gyvenimą, būti empatiškam ir valdyti konfliktus įtraukiame ir palaikymo kontekste.

6. Raštingumo kompetencijos stiprinimo sritis

Raštingumas – tai gebėjimas nustatyti, suprasti, reikšti, kurti ir aiškinti sąvokas, jausmus, faktus ir nuomones tiek žodine, tiek rašto forma, naudojantis įvairių dalykų ir kontekstų vaizdo, garso ir skaitmenine medžiaga. Tai gebėjimas veiksmingai, tinkamai ir kūrybiškai bendrauti ir užmegzti ryšį su kitais. Raštingumo ugdymas yra tolesnio mokymosi ir kalbinio bendravimo pagrindas. Priklausomai nuo aplinkybių raštingumo kompetenciją galima ugdyti gimtąja kalba, mokymo kalba ir (arba) šalies oficialiąja (valstybine) kalba.

7. Pilietiškumo kompetencijos stiprinimo sritis

Pilietiškumo kompetencija – tai gebėjimas veikti kaip atsakingam piliečiui ir visapusiškai dalyvauti pilietiniame ir visuomenės gyvenime suprantant socialines, ekonomines, teisines ir politines sąvokas ir struktūras, įvykius pasaulyje ir tvarumo aspektus.

8. Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencijos stiprinimo sritis

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencija – supratimas ir atsižvelgimas į tai, kaip įvairiose kultūrose įvairiomis meno ir kitomis kultūros formomis kūrybiškai išreiškiamos ir perteikiamos idėjos ir prasmės. Tai susiję su siekiu suprasti, kurti ir išreikšti savo idėjas ir mintis apie savo vietą ar vaidmenį visuomenėje įvairiais būdais ir įvairiuose kontekstuose.

Kaip pateikti mokymosi programą?

Norite pritraukti daugiau besimokančiųjų į savo vykdomas mokymo programas? KURSUOK yra puiki galimybė profesionaliems mokymo paslaugų teikėjams sulaukti dar didesnio populiarumo, žinomumo ir už suteiktas paslaugas gauti valstybės finansavimą iki 500 Eur vienam asmeniui (daugiau informacijos rasite IMP sistemos administravimo ir finansavimo tvarkos apraše).  Be to, norintys tobulėti, bet nustatytų kriterijų neatitinkantys asmenys, KURSUOK gali surasti jūsų mokymo programą ir apmokėti ją asmeninėmis lėšomis.  

Informaciją apie tai, kaip pateikti mokymosi programą, rasite Kokybės užtikrinimo tvarkos apraše, kuris reglamentuoja reikalavimus  mokymosi programoms, vertinimą bei mokymosi programų įgyvendinimo stebėseną. 

Ar jūsų organizacija gali pateikti mokymosi programas KURSUOK platformoje?

Ar jūsų organizacija turi teisę vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nustatyta tvarka?

Tokiu atveju nėra galimybės skelbti mokymosi programų IMP sistemoje.

Ar Jūsų organizacija įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto institucijų registre (ŠMIR)?

Daugiau informacijos, kaip užsiregistruoti ŠMIR, yra čia.

Ar Jūsų organizacija yra prisijungusi prie Neformaliojo švietimo programų registro (NŠPR)?

Daugiau informacijos, kaip tapti NŠPR naudotoju, yra čia

Galite pateikti NŠPR mokymosi programą vertinti.

Mokymosi programos patekimo į KURSUOK procesas

1
Programos registravimas
Registruojant mokymosi programą NŠPR, nurodoma, kad ji bus skelbiama IMP sistemoje, ir užpildomi nustatytos formos laukai.
2
Vertinimas
Mokymosi programos vertinimą atlieka Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC). Mokymosi programos vertinamos 6 kartus per metus.
3
Paskelbimas (teikėjo paskyroje)
Mokymosi programos, atitinkančios kokybės vertinimo kriterijus, skelbiamos IMP sistemoje (teikėjo paskyroje).
4
Viešinimas
Norint, kad mokymosi programa būtų matoma viešai (KURSUOK svetainėje, IMP sistemoje (asmens paskyroje), mokymo paslaugų teikėjas turi suvesti reikiamą informaciją ir paskelbti registraciją į Mokymosi programos grupę (grupes).

Instrukcijos

Kaip naujoms institucijoms (įstaigoms, įmonėms) registruotis Švietimo, mokslo ir sporto institucijų registre (ŠMIR)?

1. Bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai, norintys registruotis ŠMIR, turi kreiptis į atitinkamos savivaldybės Švietimo skyrių  (žr. kontaktų sąrašą). 

ŠMIR tvarkytojams savivaldybėse pateikiami: galiojantys ir Juridinių asmenų registre (JAR) įregistruoti institucijos įstatai ar nuostatai su nurodyta švietimietiška veikla, pasižadėjimas ir institucijos duomenų registravimo kortelė, kurios pateiktos "ŠMIR tvarkos aprašo" prieduose.

2. Aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, mokslinių tyrimų institutai dėl registracijos ŠMIR turi kreiptis el. paštu grazina.zemlo@nsa.smm.lt.

Registro duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS) adresu  www.aikos.smm.lt

Plačiau: ŠMIR. 

Kaip tapti Neformaliojo švietimo programų registro (NŠPR) naudotoju?

Norint tapti NŠPR naudotoju, įstaiga turi būti įregistruota ŠMIR.

Dėl įregistravimo ŠMIR prašome kreiptis į savo savivaldybę (pagal buveinę).

Įsiregistravus ŠMIR, reikia užpildyti prašymo ir pasižadėjimo formas, kurias galima atsisiųsti iš  NŠPR puslapio

Jei prašymą ir pasižadėjimą pildo įstaigos atstovas, pasirašyti turi ir įstaigos (skyriaus) vadovas.

Užpildytus dokumentus siųskite el. paštu gintare.ramaneckiene@nsa.smm.lt.

Instrukcija, kaip pateikti mokymosi programą NŠPR (naudotojo vadovas)

Naudotojo vadovas skirtas suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų, pritaikytų individualių mokymosi paskyrų sistemai (IMP IS), teikėjams. Jame pateikta informacija apie programos registravimo, tinkamumo IMP IS teikimo vertinimui etapus.  Atsisiųsti.

DUK

Ar privataus verslo įmonės, nevyriausybinės organizacijos gali skelbti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą IMP sistemoje ir pagal ją vesti mokymus?

Mokymosi programą Individualių mokymosi paskyrų sistemoje gali skelbti ir mokymus vykdyti visi teikėjai, turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme (2 straipsnio 4 punktas), Profesinio mokymo įstatyme nustatyta tvarka ir registruoti Švietimo, mokslo ir sporto institucijų registre.

Kaip mokymus vykdantis asmuo turi įrodyti savo patirtį?

Mokymų vykdymo stebėsenos metu protokole bus fiksuojamas mokymus vykdantis asmuo ir mokymus vykdančio asmens kvalifikacija/darbo patirtis, kurią žodžiu patvirtina mokymus vykdantis asmuo. Stebėtojams kilus abejonei dėl mokymus vykdančio asmens pateiktos žodinės informacijos, mokymus vykdančio asmens kvalifikaciją/darbo patirtį bus prašoma pagrįsti tai įrodančiais dokumentais. Skenuoti dokumentai per 1 darbo dieną turės būti pateikti nurodytu el. paštu.

Kokio detalumo informacija turi būti nurodyta programoje?

Mokymų programa turi būti detali tiek, kad būtų galima įvertinti pagal Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą (TAR 2023-09-18, i. k. 2023-18264).

Kaip bus vertinama, jog grupės mokymai įgyvendinti tinkamai?

Pabaigus mokymus, kiekvienas dalyvis IMP sistemoje užpildo Mokymosi programos vertinimo anketą (Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo 4 priedas) (TAR, 2023-09-18, Nr. 2023-18264).

Mokymai yra įgyvendinti tinkamai, kai:

- mokymosi programos dalyvių grupės bendras mokymosi programos vertinimo balų vidurkis yra didesnis nei 1/2 visų galimų surinkti balų;

- mokymosi programą baigia 50 ir daugiau procentų dalyvių;

- nebuvo nustatyta mokymosi programos įgyvendinimo pažeidimų.

Ar galima programas teikti po 2024 m. sausio 1 d.?

Taip. Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo 10 punkte (TAR, 2023-09-18, Nr. 2023-18264) nustatyta, kad pateiktos skelbti IMP sistemoje mokymosi programos vertinamos 6 kartus per metus:

1.  iki sausio 1 dienos pateiktos skelbti mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip kovo 1 dieną;
2.  iki kovo 1 dienos pateiktos skelbti mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip gegužės 1 dieną;
3.  iki gegužės 1 dienos pateiktos skelbti mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip liepos 1 dieną;
4.  iki liepos 1 dienos pateiktos skelbti mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip rugsėjo 1 dieną;
5.  iki rugsėjo 1 dienos pateiktos skelbti mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip lapkričio 1 dieną;
6.  iki lapkričio 1 dienos pateiktos skelbti mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip sausio 1 dieną.

Ar suaugusiųjų švietimo programos formos pildymas Neformaliojo švietimo programų registre yra nemokamas?

Taip, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos formos pildymas Neformaliojo švietimo programų registre bei skelbimas Individualių mokymosi paskyrų sistemoje yra nemokamas.

Ar galima nurodyti kelis mokymų vietų adresus, nes programa(-os) bus vykdoma keliose vietose?

Pildant mokymosi programos formos lauko "Teorinio ir praktinio mokymo organizavimo vietos (-ų) adresas (-ai)" informaciją, galima nurodyti vieną ar kelis adresus, kuriuose numatote vykdyti mokymus. IMP sistemoje vykdant mokymus bus galimybė adreso lauką koreguoti, nurodyti konkrečios grupės mokymo adresą.

Ar reikia nurodyti bendrųjų kompetencijų vertinimo būdus?

Taip, Neformaliojo švietimo programų registro programos formoje reikia užpildyti lauką Įgytų kompetencijų vertinimo sistema/skalė“.

Kokia yra minimali neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos trukmė? Ar į programos trukmę yra įskaičiuojama savarankiško darbo trukmė?

Mokymosi programa yra sudaryta iš teorinio kontaktinio darbo ir praktinio kontaktinio darbo, kurių trukmė turi būti ne mažesnė kaip 54 akademinės kontaktinės valandos, ir savarankiško darbo, kurio trukmę nustato mokymų teikėjas.

Ar gali IMP sistemoje skelbiamos programos vieną mokymų grupę sudaryti ir dirbantys, ir bedarbiai asmenys?

Taip, gali. Tačiau pabaigus mokymus ir VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai pateikus sąskaitą faktūrą, bus apmokama tik už dirbančiuosius asmenis.

Kokios mokymosi programos IMP yra prioritetinės?

Vadovaujantis 2023 m. spalio 25 d. LRV nutarimu „Dėl ministerijų ir jų administruojamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo priemonių, įtraukiamų į individualių mokymosi paskyrų sistemą, sąrašo, prioritetinių individualių mokymosi paskyrų sistemoje teikiamų valstybės finansuojamų programų sričių sąrašo ir prioritetinių individualių mokymosi paskyrų sistemoje dalyvaujančių asmenų grupių patvirtinimo“ Nr. 819 (TAR, 2023-10-27, Nr. 21064), mokymosi programų prioritetinės kompetencijų sritys:

1. Skaitmeninės kompetencijos stiprinimo sritis.

2.  Matematinės kompetencijos ir gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos kompetencijos stiprinimo sritis.

3.  Verslumo kompetencijos stiprinimo sritis.

4.  Daugiakalbystės kompetencijos stiprinimo sritis.

5.  Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis kompetencijos stiprinimo sritis.

6.  Raštingumo kompetencijos stiprinimo sritis.

7.  Pilietiškumo kompetencijos stiprinimo sritis.

8.  Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencijos stiprinimo sritis.

Ar anksčiau NŠPR įregistruotos programos automatiškai perkeliamos skelbti IMP sistemoje?

Ne. Teikėjas, pageidaujantis skelbti mokymosi programą IMP sistemoje privalo įregistruoti suaugusiųjų švietimo programą, nurodant programos tipą pagal profesiją „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programa, pritaikyta Individualių mokymosi paskyrų sistemai“, programos duomenyse turi būti pažymėta, kad programa skelbiama IMP sistemoje. Įregistruotą suaugusiųjų neformaliojo švietimo programą, pritaikytą Individualių mokymosi paskyrų sistemai teikėjas turi pateikti tinkamumo IMP IS vertinimui. Tik teigiamai įvertintų mokymosi programų duomenys skelbiami IMP sistemoje. Anksčiau NŠPR įregistruotos suaugusiųjų švietimo programos nėra automatiškai perkeliamos skelbti IMP sistemoje.

Teikėjo paskyra IMP sistemoje

Individualių mokymosi paskyrų (toliau – IMP) sistema – vieno langelio principu veikianti tarpinstitucinė sistema, kurioje teikiami pasiūlymai mokytis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, sudaromos galimybės pretenduoti į valstybės institucijų skiriamą finansavimą asmenims, siekiantiems tobulinti kompetencijas ir (arba) jų įgyti.

Daugiau informacijos apie teikėjų teises ir pareigas, mokymosi programų pasirinkimą ir registraciją, mokymosi programų finansavimą IMP krepšelio lėšomis, lėšų naudojimą ir atsiskaitymą galima rasti IMP sistemos administravimo ir finansavimo tvarkos apraše.

Šiuo metu ruošiamas ir tobulinimas IMP sistemos naudotojo vedlys.

Teikėjas administruoja savo paskyrą IMP sistemoje, prisijungęs per Elektroninius valdžios vartus.

SVARBU! IMP sistemoje yra skelbiamos tik tos mokymosi programos, kurių kokybė, vadovaujantis Kokybės užtikrinimo tvarkos nuostatomis, įvertinta teigiamai (daugiau informacijos).

Koks yra finansavimo procesas?

Mokymosi programų finansavimo ir administravimo funkcijas vykdo Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). Galimas valstybės finansavimas 1 asmeniui – iki 500 Eur.
1
Per IMP sistemą mokymo paslaugų teikėjas su asmeniu pasirašo sutartį.
2
Vykdomi mokymai, vertinimas.
3
Dalyvis užpildo mokymosi programos vertinimo anketą.
4
Dalyviui automatiškai išduodamas pažymėjimas.
5
Už pabaigusius mokymus dalyvius teikėjas pateikia e. sąskaitą per IMP sistemą.
6
ESFA vertina informaciją apie dalyvius. Išlaidas pripažinus tinkamomis, perveda lėšas.

SVARBU! Mokymosi programą baigusiu asmeniu laikomas tas asmuo, kuris gavo mokymosi programos baigimo vertinimo rezultatą teikėjo nustatytu vertinimo būdu, užpildė mokymosi programos vertinimo anketą ir gavo pažymėjimą.

Instrukcijos

DUK

Ar anksčiau NŠPR įregistruotos programos automatiškai perkeliamos skelbti IMP sistemoje?

Ne. Teikėjas, pageidaujantis skelbti mokymosi programą IMP sistemoje privalo įregistruoti suaugusiųjų švietimo programą, nurodant programos tipą pagal profesiją „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programa, pritaikyta Individualių mokymosi paskyrų sistemai“, programos duomenyse turi būti pažymėta, kad programa skelbiama IMP sistemoje. Įregistruotą suaugusiųjų neformaliojo švietimo programą, pritaikytą Individualių mokymosi paskyrų sistemai teikėjas turi pateikti tinkamumo IMP IS vertinimui. Tik teigiamai įvertintų mokymosi programų duomenys skelbiami IMP sistemoje. Anksčiau NŠPR įregistruotos suaugusiųjų švietimo programos nėra automatiškai perkeliamos skelbti IMP sistemoje.

Kaip sužinoti, kad mokymo teikėjo programa po pateikimo NŠPR įvertinta teigiamai?

Apie tai NŠPR teikėjai informuojami automatiniu sistemos pranešimu, kuris matomas programos teikėjui prisijungus prie NŠPR registro, viršutinėje juostoje nuspaudus "Pranešimai". Taip pat teikėjai informaciją apie programos tinkamumą IMP sistemai visada gali matyti programos duomenyse, skiltyje "Vertinimas ir teikimas“.

Slinkti į viršų